2013

Næstved Kommunes byrådsmøder i 2013

1. Revurdering af lukketider for busslusen på Sct. Mortens Kirketorv
2. Benchmark-rapport om natur- og miljøområdet

4. Analyse af økonomi og ejendomme – Campus Næstved
5. Godkendelse af Strategiplan 2013
6. Hvidbog for udkast til spildevandsplan for Næstved Kommune (2012-2022)
7. EU-udbud på indsamling af affald fra 1. januar 2014 til 30. april 2018
8. Regulativpligt for opkrævning af affaldsgebyr for storskrald
9. Spildevandsselskabet NK-spildevand A/S, godkendelse af takster for 2013
10. Vandselskabet NK-Vand A/S, godkendelse af takster 2013
11. Ansøgning om kommunegaranti for byggekredit – NK-spildevand A/S
12. Frigivelse af anlægsbudget 2013 på politikområde 13, Kultur og Fritid
13. Forslag til ændring af ledelsesstrukturen i dagtilbuddene i Gelsted/Herlufmagle
14. Projekt Sydpolen Outdoor – tilsagn
15. Høring af projektforslag om biomassekedel fra Næstved Varmeværk

17. Indkaldelse af stedfortræder
18. Indtræden af nyt medlem i stående udvalg
19. Bemyndigelse til underskrift
20. Opgradering af vejen mellem Rønnede og Næstved – rute 54
21. Aftale med Faxe Kommune om udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet
22. Forslag til lokalplan 026 Øverup Erhverv II
23. Forslag til lokalplan 050 for glasindustri i Fensmark med tilhørende kommuneplantillæg
24. Forslag til delaflysning af lokalplan D 2-1 for et område til offentlige formål ved Munkebo/Farimagsvej
25. Evaluering af oplandstaxaordningen
26. Endelig vedtagelse af regulativændring for storskraldsordning i sommerhusområder fra 2013
27. Ny organisering af virksomheder i Center for Børn og Unge
28. Tilsyn efter serviceloven – Nyt tilsynskoncept samt organisatoriske ændringer
29. Opgørelse af resterende låneramme 2012 og foreløbig låneramme 2013
30. Ansøgning om godkendelse af Skema A til gennemførelse af Helhedsplanen for Nøddehegnet
31. Kommunegaranti for omlægning af kassekredit NK-Spildevand
32. Ombygning/renovering af køkkener og fællesarealer på Munkebo
33. Statusorientering 2012
34. Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan 2013 – 2020
35. Statsforvaltningen Tilsynet afviser at rejse sag i anledning af DR´s udsendelse om socialt bedrager
36. Tilsynets vejledende udtalelse om havnebestyrelsesmedlemmers eventuelle habilitet
37. Tilsynets afgørelse vedr. Partnerskabsaftale mellem Næstved Kommune og Næstved Boldklub
38. Tilsynets henvendelse i anledning af Ejendomsudvalgets afgørelse om habilitet

39. Meddelelse fra Jesper Gersholm – SF
40. Forslag til centerstruktur – Kommuneplan 2013
41. Endelig vedtagelse af Spildevandsplan for Næstved Kommune (2012-2022)
42. Ekspropriationsrealitet til fordel for spildevandsanlæg
43. Endelig vedtagelse af lokalplan 042 Sandby jordbrugsparceller
44. Lokalplan 035 Brandelev
45. Etablering af fortov ved Olstrupvej
46. Status på Klimaplanen
47. Revision af den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet i Næstved Kommune
48. Tids- og procesplan for Rønnebæksholms ny organisering
49. Budgetstrategi 2014
50. Lavere lønudvikling i 2013 end forventet
51. Frigivelse af anlægsmidler til anlæg af Ring Syd
52. Selvforvaltningsoverførsler fra 2012 til 2013
53. Driftsoverførsler fra 2012 til 2013
54. Ansøgning om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til anlæg fra 2012 til 2013
55. Anmodning om optagelse af sag til orientering fra Per Sørensen
56. Integrationsrådets beretning 2012 (AU)
57. Udtalelse fra tilsynet, minkfarm
61. Meddelelse fra Evals Gruevski

62. Meddelelse fra Evals Gruevski
63. Vindmøller ved St. Røttinge, VVM-redegørelse og lokalplanforslag
64. Kollektiv Trafik. Køreplan 2014
65. Befolkningsprognose 2013-2022
66. Revidering af Indkøbs- og udbudspolitikken
67. Regnskab 2012
68. Afsluttede anlægssager vedr. Politikområde Jord og Bygninger
69. Anlægsregnskab vedr. Vandmiljøprojekter 2010
70. Anlægsregnskab vedr. Vandmiljøprojekter 2012
71. Anlægsregnskab vedr. etablering af Fodsporet
72. Forslag om at Kildegårdsvej, Karrebæksminde, optages som offentlig vej

75. Endelig vedtagelse af lokalplan 039 for bolig og erhverv ved Mogenstrup Kro
76. Forslag til lokalplan 046 for Hal 3, Næstved Hallerne
77. Endelig vedtagelse af lokalplan 050 for glasindustri i Fensmark
78. Rammeaftale 2014 til godkendelse/Udviklingsstrategi 2014
79. Opfølgning på Byrådsmål 12
80. Godkendelse af byrådsmål for 2014
81. Domfældte – delegering af afgørelser om udgang
82. Parkering i bymidten – nedlæggelse af parkeringsfonden
83. Frigivelse af anlægsmidler til slidlagsarbejder i 2013
84. Anlægsregnskab – Integreret bibliotek på Korskildeskolen
85. Grønt regnskab 2012
86. Tiltrædelsesberetning fra BDO
87. Fokus på øget deltagelse til kommunalvalget 2013
88. Nyt fælles navn til daginstitutionerne Regnbuen og Kildegården
89. Årsberetning 2012 Kontoret for Risikostyring, Arbejdsmiljø og HR
90. Årsberetning 2012 – Magtanvendelse.
91. Behandling af decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011
92. Ny masterplan for Maglemølle 2013
93. Flisværk ved Maglemølleområdet

97. Forslag til kommuneplan 2013
98. Forslag til lokalplan 045 for et område til dagligvarebutik og boliger ved Ejlersvej
99. Forslag til udbygningsaftale vedr. lokalplanforslag 045
100. Endelig vedtagelse af lokalplan 026 Erhvervsområde ved Øverup Erhvervsvej
101. Aflysning af lokalplan D 2-1 for et område til offentlige formål ved Munkebo/Farimagsvej
102. Hvidbog om udvalgsstruktur, repræsentation og politikernes arbejdsvilkår
103. Revurdering af lukketider for busslusen ved Sct. Mortens Kirke
104. Vejdirektoratet – Henvendelse vedrørende Rute 54
105. Opfølgning byrådsmål 14, Sundhedsområdet
106. Lukning af Borgerservice i Rådmandshaven
107. Godkendelse af opfølgning pr. 1.4.2013 på Strategiplan 2013
108. Anlægsregnskab – Renovering af skolernes indvendige vedligeholdelse 2011
109. Anlægsregnskab – Forbedring af indeklima og APV på daginstitutioner
110. Opløsning af Afviklingsinteressentskabet af 1. december 2009
111. Budgetkontrol pr. 1.4.2013
112. Resultatrevisionen for 2012
113. Vejlys. Udskiftning af armaturer
114. Godkendelse af takster for tømningsordning 2013
115. Fastsættelse af takst for Flextur
116. Partnerskabsaftalen mellem Næstved Boldklub A/S og Næstved Kommune

118. Ejerstrategi og vedtægtsændringer for I/S AffaldPlus
119. Biomassekedel og fjernvarmeudvidelser Næstved Varmeværk
120. Aftale med Banedanmark vedrørende ombygning af broer i Næstved Kommune
121. Partnerskabsaftale mellem Næstved Boldklub a/s og Næstved Kommune – opfølgning og status
122. Godkendelse af dispositionsforslaget til ombygning af Sjølundsskolen
123. Endeligt forslag til sammenlægning af daginstitutionerne Maglebjerg og Hvide Hus
124. Movias Trafikplan 2013 i høring
125. Rute 54 – Svar til Vejdirektoratet vedrørende brugerfinansiering
126. Sundhedspolitik, beslutningsproces
127. Offentlighed i den kommunale forvaltning
128. Administrationsgrundlag for vederlæggelse af politikere og politisk udpegede
129. Organisatorisk sammenlægning af Revacenter Næstved og Susågården
130. Anlægsregnskab – opførelse af serviceareal Spiræavej
131. Anlægsregnskab – opførelse af serviceareal Nygårdsvej
132. Anlægsregnskab – Energibesparende foranstaltninger 2010
133. Anlægsregnskab – Energibesparende foranstaltninger 2011
134. Anlægsregnskab – Capionskolen, Herlufmagle afd. skimmelsvamp
135. Anlægsregnskab – Skolestruktur, Pulje
136. Anlægsregnskab – Kvalitetsfondsmidler – Udvendig vedligeholdelse Daginstitutioner 2010
137. Anlægsregnskab – Kvalitetsfondsmidler – Udvendig vedligeholdelse af skoler 2012
138. Anlægsregnskab – Kvalitetsfondsmidler – Udvendig vedligeholdelse ældreområdet 2010
139. Behandling af decisionsskrivelser vedr. revisionsberetning år 2011
140. Regnskaber for 2012 samt budgetforslag inkl. huslejefastsættelse 2014 for kommunens almenboligafdelinger
141. Budget for rottebekæmpelse – rev. 2013 og 2014-2017
142. Affaldsbudget – revideret 2013 og 2014 – 2019
143. Valg til Ældrerådet 2013
144. Kommunal- og Regionalvalg 19. november 2013

148. Drøftelse af fremtiden for Hammer Børnehus
149. Biomassekedel og fjernvarmeudvidelser Næstved Varmeværk
150. Status på Byrådsmål 6
151. Budgetkontrol og halvårsregnskab
152. 1. Behandling af budget 2014-17
153. Revisionsberetning 2012
154. Godkendelse af gebyrer for tømning af olie- og benzinudskillere i 2014
155. Ansøgning om godkendelse af Skema A til gennemførelse af helhedsplanen for Birkehegnet
156. Årsrapport 2012 – Næstved Havn
157. Ansøgning om kommunegaranti vedrørende køb af Tybjerghus
158. Ansøgning om kommunal garantistillelse for låneomlægning – Fuglebjerg Forsamlingshus
159. VISP, revision af vedtægt

161. Indkaldelse af stedfortræder
162. Indkaldelse af stedfortræder
163. Endelig vedtagelse af lokalplan for ny multihal ved Næstved Hallerne
164. Rammeaftale 2014 til godkendelse/Styringsaftale 2014
165. Beskæftigelsesplan 2014
166. Valg til Ældrerådet 2013
167. Evaluering af borgerrådgiveren
168. Godkendelse af Ældrepolitik
169. Etablering af lokalt udsatteråd
170. 2. Behandling af budget 2014-17
171. Anlægsregnskab – Udvendig vedligeholdelse Øvrige bygninger 2012
172. Ligestillingsredegørelse 2013

174. Forslag til lokalplan 051 Udvidelse af Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk
175. Høringssvar til vandplanen 2013
176. Ejerstrategi og vedtægtsændringer for I/S AffaldPlus
177. Godkendelse af Strategiplan 2014
178. Budgetkontrol pr. 1. oktober 2013
179. Daginstitutionstakster og tilskud 2014
180. Næstved Havn – rev. budget 2014-2017
181. Forslag fra Lars Hoppe Søe vedr. administrationsgrundlag tabt arbejdsfortjeneste
182. Afgørelse om tilbagebetaling af kontantgebyr på 25 kroner
183. § 14 forbud – Præstøvej 6b, 4700 Næstved
184. IT-løsning til byrådspolitikere for valgperioden 2014-2017
185. Salg af Mågevej 48, Fuglebjerg
187. Økonomisag

188. Styrelsesvedtægt for Næstved Kommune 2014-2017

189. Vedtagelse af VVM, kommuneplantillæg og lokalplan for vindmøller ved St. Røttinge
190. Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2013
191. Lokalplan 045 – Endelig vedtagelse
192. Endelig vedtagelse af udbygningsaftale vedr. lokalplanforslag 045 – Ejlersvej
193. Plan for Fortsat Drift – Beredskabsplan
194. Beslutning om fastlæggelse af opfølgningstidspunkter på mål, aftaler samt budgetforlig i 2014
195. Endelig godkendelse af revision af regulativ for husholdningsaffald
196. Tillæg til spildevandsplan – nedlæggelse af Tappernøje Renseanlæg
197. Projekt med forbedring af fremkommelighed for buslinje 601A
198. Ændring af banekrydsninger på Sydbanen
199. Anden behandling af forslag til Styrelsesvedtægt for Næstved Kommune 2014-2017
200. Godkendelse af ændring af Bestyrelsesvedtægt for Næstved Havn
201. Sundhedsberedskab Næstved Kommune
202. NK-Forsynings bestyrelsesstruktur og -sammensætning
203. Frigivelse af anlægstilskud til Næstved Hallerne
204. Daginstitutionstakster 2014
205. Slutopfølgning af strategiplan og budgetforlig for 2013
206. Selvforvaltningsregler og tværgående indsatsområder for 2014
207. Godkendelse af ændret betalingsvedtægt for NK-Spildevand A/S
208. Holmegaard Glasmuseum, frigivelse af anlægsbudget
209. Gebyrer for sagsbehandling efter lov om private fællesveje
210. Ansøgning om godkendelse af Skema A til gennemførelse af helhedsplanen for Spjellerup
211. Ansøgning om godkendelse af Skema B til gennemførelse af Helhedsplanen for Nøddehegnet
212. Madservice – Fritvalgspriser pr. ydelseskategori 2014
213. Fastsættelse af frit valgs pris 2014 på Ældreområdet
214. Årsresultat, årsrapporter og handleplaner for skolerne 2012/13
215. Selvejende idræts- og svømmehallers årsregnskab for år 2012
216. Anlægsregnskab – Kvalitetsfondsmidler – Udvendig vedligeholdelse af skoler 2011
217. Ombygning/renovering af køkkener m.m. på Munkebo
218. Museum Sydøstdanmark, godkendelse af vedtægter

Reklamer